Olimpiada de Matematică – etapa județeană

Rezultate FINALE

Subiect clasa a V-a

Barem clasa a V-a

Subiect clasa a VI-a

Barem clasa a VI-a

In atenția elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, pentru clasele V-XII, 26 martie 2022.
Elevii participanți la olimpiadă vor avea acces în sălile de clasă între orele 9:15 - 9:30.
Elevii care nu au promovat etapa locală nu sunt admiși la etapa județeană.
In atenţia elevilor participanţi la etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Matematică, pentru clasele V-XII, 26 martie 2022
   Rezultatele după corectare se vor afișa, anonimizat, la avizierul Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava (pentru clasele V-VI) și pe site-ul acestuia, scoala1suceava.ro, și la avizierul Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava (pentru clasele VII-XII) dar și pe site-ul acestuia, www.samuilisopescu.ro, în data de 26.03.2022, între orele 20:00-22:00.
   Contestațiile se vor depune, de către elevi, doar e propria lucrare, în urma discuției cu profesorul de la clasă, pe fiecare problemă în parte, luni 28.03.2022, între orele 8:00-10:00, la secretariatele unităților școlare de unde provin elevii.
Nu există noțiunea de contestație admisă/respinsă ci doar reevaluare a lucrării/rezolvării problemei contestate. Punctajul obținut la reevaluare va rămâne ca punctaj final al problemei, decizia comisiei județene fiind definitivă.
   Rezultatele finale vor fi afișate, anonimizat, pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava, www.scoala1suceava.ro, pentru clasele V-VI, și pe site-ul Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, www.samuilisopescu.ro, pentru clasele VII-XII.
Precizări privind desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică, etapa judeţeană din 26 martie 2022
Stabilirea numărului de elevi pentru etapa națională. Criterii de   calificare
   În conformitate cu prevederile Legii educației naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările anterioare, cu prevederile specifice ale OMECTS privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare Nr.3035/2012, aprobată prin OMEN Nr. 4203 din 30.07.2018 și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018, OMEN 3015/2019, OME 3123/2022 și cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică, Nr. 25751 21.02.2022, valabil din anul școlar 2021-2022, facem următoarele precizări:
  ART. 13
  (1) Punctajul minim de calificare la etapa națională a ONM este de 40% din punctajul general maxim posibil (28 de puncte în condițiile probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maximum pe problemă este de 7 puncte, respectiv 20 de puncte pentru clasele V-VI și 24 de puncte pentru clasele VII-XII, în cazul instrumentului de evaluare de tip test-grilă cu itemi cu alegere multiplă). 
  (2) În vederea constituirii loturilor județene/ale municipiului București, pentru etapa națională a ONM: 
   (a) se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare dintre județe/sectoarele municipiului București, în total 47 de locuri/an de studiu la nivel național; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu în județ/sectorul municipiului București în clasamentul final al etapei județene/a sectoarelor municipiului București a ONM, în condiții respectării condiției de punctaj minim de calificare; în cazul în care la nivelul județului/sectorului municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentare prevăzute la lit. (b). 
   (b) se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de studiu, atribuirea locurilor realizându-se în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după atribuirea locurilor prevăzute la lit. (a).
   (c) pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale şi ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentului regulament. 
   (d) în cazul în care, la etapa națională a ONM, la unul sau mai mulți ani de studiu, locurile prevăzute la lit. (a) și (b) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, la propunerea președintelui Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare și cu aprobarea ministrului educației. 
  (3) În condițiile în care, pentru un an de studiu la nivel național, sunt doi sau mai mulți elevi care au obținut punctajul general maxim posibil, toți acești elevi vor avea atribuite locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, fie pe locul anului de studiu și al județului/sectorului municipiului București, prevăzut la alin. (2), lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu, prevăzute la alin (2), lit. (b), și cu respectarea prevederilor alin. (2), lit. (c) și (d). 
  (4) În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/ sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul general maxim posibil, la același an de studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii: în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipiului București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului municipiului București, această probă reprezentând și criteriul de departajare pentru situația în care proba specifică a etapei OMN s-a desfășurat în baza unui test-grilă cu itemi cu alegere multiplă, implicând corectarea automată a lucrărilor. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a). 
  (5) În condițiile în care sunt parcurse, după caz, etapele de constituire a loturilor județene/ale sectoarelor municipiului București, prevăzute anterior la prezentul articol, și pe ultima/ultimele poziții eligibile corespunzătoare locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a clasamentului național la un an de studiu există elevi cu același punctaj final, mai mic decât punctajul general maxim posibil și aceștia sunt în număr mai mare decât numărul pozițiilor eligibile, în acest caz tuturor acestor elevi li se vor atribui locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, în conformitate cu prevederile alin (2), lit. (c) și (d). 
  ART. 14 
  (1) În cazul în care elevi calificați pentru etapa națională a ONM nu pot participa, din diferite motive comunicate în timp util Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București, la această etapă, locurile acestora vor fi luate de către elevii aflați pe locul următor în clasamentul național, de la același an de studiu/clasă, la propunerea președintelui Comisiei centrale a ONM. 
  (2) În situația menționată la alin. (1), elevul dă o declarație scrisă în care precizează că renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București, cu cel puțin 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM. Dacă elevul renunță la locul obținut în lotul județului/al sectorului municipiului București cu mai puțin de 7 zile înainte de data de susținere a primei probe din cadrul etapei naționale a ONM, locul acestuia nu se va redistribui și se anulează/pierde.